Yves Tanguy

Yves Tanguy. Vieil horizon 1928

Yves Tanguy. Vieil horizon 1928

Publicités