Etheldreda Janet Laing

Etheldreda Janet Laing. Janet Laing in kimono 1908. Autochrome ® National media museum

Etheldreda Janet Laing. Janet Laing in kimono 1908. Autochrome ® National media museum

Publicités