Moise Benkow

Thanks to Reality Asylum for the link

Moise Benkow (1892-1952). Sorrow 1933. Via modernamuseet

Moise Benkow (1892-1952). Sorrow 1933. Via modernamuseet

 

Moise Benkow (1892-1952). Sans titre. Via modernamuseet.png

Moise Benkow (1892-1952). Sans titre. Via modernamuseet

Moise Benkow (1892-1952)1. Saknas 1930. Via modernamuseet.png

Moise Benkow (1892-1952). Saknas 1930. Via modernamuseet

Moise Benkow (1892-1952). Grief 1933. Via modernamuseet.png

Moise Benkow (1892-1952). Grief 1933. Via modernamuseet

Moise Benkow (1892-1952). Junges Modell 1932. Via modernamuseet.png

Moise Benkow (1892-1952). Junges Modell 1932. Via modernamuseet

Moise Benkow (1892-1952). Torso no 13 1931. Via modernamuseet.png

Moise Benkow (1892-1952). Torso no 13 1931. Via modernamuseet

Moise Benkow (1892-1952). Consolation 1930. Via modernamuseet

Moise Benkow (1892-1952). Consolation 1930. Via modernamuseet

Moise Benkow (1892-1952). Study. Via modernamuseet.png

Moise Benkow (1892-1952). Study. Via modernamuseet