Nikolai Ivanovich Svishtov

Nikolai Ivanovich Svishtov. Danseuse non identifiée 1924-1927
Nikolai Ivanovich Svishtov. Danseuse non identifiée 1924-1927
Nikolai Ivanovich Svishtov. Danseuse non identifiée 1924-1927
Nikolai Ivanovich Svishtov. Danseuse non identifiée 1924-1927

Nikolai Ivanovich Svishtov

Nikolai Ivanovich Svishtov. Croquis acrobatique 1924-1927
Nikolai Ivanovich Svishtov. Croquis acrobatique 1924-1927
Nikolai Ivanovich Svishtov. Mouvement de scène 1924-1927
Nikolai Ivanovich Svishtov. Kasyan Yaroslavovich Goleizovsky etKasyan Yaroslavovich Goleizovsky 1923-1926